Algemene Voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN, hierna te noemen “opdrachtnemer”

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van de opdrachtnemer. Alle overeenkomsten houden aanvaarding van deze voorwaarden in. Bij het samentreffen van eventuele voorwaarden van opdrachtgever en de onderhavige voorwaarden zullen de laatste uitdrukkelijk prevaleren tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: -opdrachtnemer, ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN; opdrachtgever, de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN opdraagt werkzaamheden te verrichten;

Aanbieding / Honoraria

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Latere wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever betreffende soort en/of moeilijkheidsgraad en/of omvang kunnen wijziging van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben. Honoraria zijn voor maximaal 10 dagen geldig indien anders aangegeven.

Werkzaamheden

De door ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN te verrichten werkzaamheden en/of leveranties worden naar beste weten en kunnen, zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. Met de aanwijzingen van de opdrachtgever wordt rekening gehouden, voor zover zij zulks verantwoord acht.

Rekening

ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN is gerechtigd, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk de hoogte van het aan ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN ter zake toekomende honorarium is overeengekomen, aan de opdrachtgever voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening te brengen dat gebaseerd is op het te dien aanzien heersend gebruik, evenals de onkosten die verbonden zijn aan de uitvoering. Over het honorarium en de onkosten wordt KDV (BTW) in rekening gebracht. Indien op uitdrukkelijk verzoek c.q. in opdracht van client buiten kantooruren dienen te worden gewerkt, zullen de uurtarieven verdubbeld in rekening worden gebracht.

Prijzen zijn onder voorbehoud. Prijswijzigingen worden een maand van te voren schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld.

Administratiekosten en Overmakingen

Er wordt 6% aan administratiekosten over het totale honorarium bedrag in rekening gebracht. Kosten zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d. zijn onderdeel van deze. Extra kosten, in geval van “aantekenen met handtekening retour” en in geval van verzending per koerier zullen apart gedeclareerd worden.

Houdt u eventueel rekening met onderstaande kosten (excl btw) die van toepassing zijn.

  • Aanleg dossier € 120,-
  • Afsluiten archiveren en bewaren van dossier € 120,-
  • Opvragen van stukken uit het lopende dossier zijn kopieerkosten (maximaal 100 paginas) en administratiekosten van € 80,- (kopieerkosten en portokosten niet inbegrepen)
  • Opvragen van stukken uit het archief kopieerkosten (maximaal 100 paginas) € 120,- (kopieerkosten en portokosten niet inbegrepen)
  • Opvragen van stukken uit het archief (digitaal): € 120,- (verzending per email of download)

Hetzelfde geldt voor portokosten voor brieven naar bestemmingen buiten Turkije.
De gemaakte reiskosten worden aan de cliënt doorberekend à € 0,50 per kilometer, exclusief btw.

Het huidige btw-tarief is 18%.
Bij geldtransacties, geld handelingen/overboekingen een percentage van 0,3% met een minimum van € 300,- in rekening gebracht.

Termijnen

De in de aanbiedingen en overeenkomsten genoemde termijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn zij niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van genoemde termijnen evenwel, zulks ter beoordeling ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN, zal zij in nader overleg treden met de opdrachtgever.

Intrekken opdracht

De opdrachtgever heeft het recht om de verleende opdracht eenzijdig in te trekken. Indien de opdracht wordt opgezegd op een tijdstip waarop ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN reeds werkzaamheden heeft verricht, is door de opdrachtgever een naar omstandigheden te bepalen schadeloosstelling verschuldigd, tenzij de opdracht wordt ingetrokken om redenen welke ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN niet kunnen worden toegerekend. In dat geval heeft ADVOCATENKANTOOR SELMA ÖREN recht op het overeengekomen honorarium of het honorarium dat redelijkerwijs bij uitvoering van de opdracht verschuldigd zou zijn.

Betaling

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden binnen 10 dagen nadat de (deel)opdracht is uitgevoerd. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag 2% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt tengevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door de opdrachtnemer opzettelijk is veroorzaakt.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor elke schade, die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, indien de termijn waarvoor de opdracht is verleend in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de door hem krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.

De omvang van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer strekt per opdracht niet verder dan tot het gehele bedrag, dat hij ter zake van die opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengt.

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken en papieren. De verzending daarvan geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Versie : 01-05-2019
Herzien: 06-01-2023

Algemene Voorwaarden