Bouwverplichting binnen 2 jaar

Bouwverplichting binnen 2 jaar

Print Friendly and PDF

De doorgewinterde lezer zal het met me eens zijn. De Turkse wetgever blijft maar sleutelen aan de Tapu wet. Zo is artikel 35 van deze wet al zo vaak aangepast dat wij, als jurist, de tekst van de wet vaak zelf in de hand moeten houden om zeker te zijn van de inhoud.

Artikel 35 van de Tapu wet regelt de voorwaarden waarop een buitenlander of een buitenlands bedrijf een onroerend goed mag aankopen in Turkije. Met de laatste wijzigingen die zijn doorgevoerd in mei 2012 zijn er een aantal belangrijke onderwerpen aangepast. In dit artikel ga ik het voornamelijk hebben over de wijzigingen betreffende de aankoop van onbebouwde kavels.


Buitenlandse bedrijven
Voordat de wijzigingen aan de Tapu wet in mei 2012 werden doorgevoerd konden buitenlandse bedrijven zonder problemen losstaande woningen aankopen. Het aankopen van een woning/ appartement namens een buitenlands bedrijf was dus geen enkel probleem. Na de wetswijzigingen van mei 2012 is hier echter geen sprake meer van. Met de huidige wijziging mag een buitenlands bedrijf alleen in het kader van bijzondere wetgeving (zoals de Petroleumwet, de Energiewet of de Toerismewet) een onbebouwd grondstuk aankopen onder de voorwaarde dat het bedrijf binnen 2 jaar na aankoopdatum bij de ministerraad een investeringsproject voor het grondstuk indient. De aankoop procedure is gekoppeld aan een toestemmingsprocedure via de ministerraad. 

Buitenlander als natuurlijk persoon 
Het aankopen van een woning/ appartement als onroerend goed voor een buitenlands persoon neemt geen beperkingen met zich mee, mits de woning/ appartement is gelegen in een verboden gebied volgens het Ministerie van Defensie. Wel heeft de ministerraad zich het recht behouden om te allen tijde bijzondere beperkingen dan wel nadere voorwaarden betreffende aankoopprocedures op te leggen. 
De wetgever heeft met de wetswijziging van 2012 ook dezelfde bouwverplichting van 2 jaar opgelegd aan de buitenlander die een (onbebouwd) grondstuk aankoopt of reeds heeft aangekocht. 

De consequenties 
Terecht zult u zich afvragen wat er gebeurt als de buitenlander of het buitenlands bedrijf zich niet houdt aan de gestelde voorwaarden, namelijk het indienen van een investeringsproject of wanneer er niet binnen de gestelde periode is begonnen met bouwen conform het investeringsproject. Zo een investeringsproject dient binnen 2 jaar na aankoop van een onbebouwd grondstuk te worden ingediend bij de ministerraad. 

Indien men ambtshalve vaststelt dat een buitenlander of het buitenlands bedrijf in strijd met de regels van artikel 35 van de Tapu wet in het bezit is van een onroerend goed, zal de buitenlandse eigenaar worden aangemaand om het onroerend goed binnen 1 jaar te verkopen. Mocht de eigenaar binnen dat jaar zelf het onroerend goed niet hebben verkocht zal het vastgoed ambtswege openbaar worden geëxecuteerd. Het executiebedrag zal met aftrek van de nodige kosten en belastingen worden uitbetaald aan de eigenaar. 

Nog steeds zijn er buitenlanders die onbebouwde kavels aankopen, maar in goed vertrouwen het eigendomsbewijs (de Tapu) op naam van een Turkse relatie stellen. Deze situatie ervaar ik zelf binnen mijn praktijk erg vaak en ik raad dit sterk af. Alle overeenkomsten die u in deze maakt met uw relatie zijn niet geldig. Laat u zich dan ook goed voorlichten en adviseren voordat uw droom een nachtmerrie wordt.