De auto in Turkije

De auto in Turkije

Print Friendly and PDF

Dit kan u ook interesseren: Verspoeling invoer personenauto's 2016

Voor degenen die (semi-) permanent in Turkije wonen, is het hebben van een auto geen overbodige luxe. Niet alleen voor hen die net aan de rand van de stad of in het berggebied wonen maar ook voor degenen die er graag opuit trekken.Daarom geef ik u enige informatie over de aankoop en registratie van personenauto's in Turkije.


In beginsel kunnen buitenlanders en buitenlandse bedrijven een auto kopen en besturen in Turkije. De aankoop en het besturen van een personenauto wordt geregeld door de Turkse Wegenverkeerswet ('Karayollari Trafik Kanunu') en de hierbij behorende uitvoeringswetten en besluiten. Hoewel zich in de praktijk regionale verschillen kunnen voordoen bij de aankoop en registratie van een auto door buitenlanders, zal ik een en ander in hoofdlijnen toelichten.

De eigendomsoverdracht van een auto vindt plaats bij de plaatselijke notaris. Iedere transactie waarbij de auto van eigenaar wisselt, is zonder een notariële akte ongeldig. Koop-overeenkomsten opgemaakt tussen partijen, zonder tussenkomst van een Turkse notaris, hebben dus geen enkele waarde.

Nadat de eigendomsoverdracht bij de notaris heeft plaatsgevonden, dient de koper deze overdracht binnen 30 dagen te melden bij de plaatselijke Registratiedienst voor het wegver-keer, op straffe van een geldboete. Tevens dient de aankoper deze overdracht op te geven bij de Belastingdienst. Hiermee gaat de belasting-verplichting van de verkoper over op de nieuwe eigenaar van de auto.

De auto's die worden geregistreerd op naam van een buitenlandse autobezitter verkrijgen een kentekenplaat met de lettercombinaties tussen MA-MZ. Buitenlandse personen met Turkse voorouders zijn uitgezonderd van deze regeling..
Nadeel van auto's met een MA-MZ kentekenplaat is dat deze alleen mogen worden bestuurd door de eigenaar en diens familie in de eerste graad. Ook kunnen deze auto's alleen worden verkocht aan buitenlandse personen die aan de gestelde eisen voldoen.

Bij de registratie van een personenauto wordt van de buitenlandse eigenaar dezelfde informatie gevraagd als van de Turkse eigenaar, met als enige verschil dat een buitenlander tevens in het bezit dient te zijn van een woonvergunning, te verkrijgen bij de plaatselijke Vreemdelingen-dienst van de politie.

Een buitenlander heeft het fiscale voordeel dat hij/zij geen BTW en ÖTV (belasting op bijzondere goederen) hoeft te betalen bij de aankoop van een nieuwe auto via een autodealer. Deze auto's worden aangemerkt als buitenlandse auto's die in Turkije worden ingevoerd.

Uiteraard is het ook mogelijk dat men voor eigen gebruik een auto invoert in Turkije. Dit wordt geregeld in de Douanewetgeving. Voor het gebruik van de auto kan dan om ontheffing voor een bepaalde periode (max.24 maanden) worden verzocht. De aanvrager van de ontheffing dient bij de aanvraag de reden van verblijf in Turkije te melden. Hiernaast dient de invoerende persoon een aantal documenten te overhandigen en een borg of bankgarantie te betalen ter hoogte van de waarde van de auto, beoordeeld naar het gewicht en het model. De ontheffing wordt geregistreerd in het paspoort van de invoerende persoon. De invoerende persoon mag het land alleen weer verlaten met de ingevoerde auto dan wel zonder de auto mits de auto is achtergelaten bij een aangewezen parkeerplaats door de douane. Men moet erop letten dat de auto het land binnen de aangegeven ontheffingstermijn moet verlaten, op straffe van hoge geldboetes.

Hoewel het invoeren van een buitenlandse auto voordelen lijkt te hebben, is dit niet (meer) het geval, aangezien de aankoop van een auto bij een Turkse autodealer dezelfde fiscale voordelen biedt met minder papierwerk.
Reacties:

Goedemiddag Mr. Selma Ören

N.a.v. uw informatie over aankoop van auto's, heb ik 2 vragen aan u.

Mijn naam is N. van Lieshout en ik woon sinds 2 jaar permanent in Side.
Ik ben in het bezit van een woon/verblijf vergunning, oftewel de Ikamet.

Destijds, op 08-03-2005, heb ik bij de Hyundai dealer in Antalya een nieuwe auto gekocht, kenteken inderdaad MB.
Ik heb daarvoor wel degelijk KDV (18 %) betaald en ook de OTV (9 %) is door mij voldaan.
De auto kostte destijds 33.031.36 YTL zonder deze lasten.
Nu schrijft u dat buitenlanders dit niet hoeven te betalen en met dat gegeven heb ik contact opgenomen met de accountant van de bouwonderneming die mij destijds heeft geholpen bij de aanschaf van deze auto.
Deze man zegt nu dat ik gewoon datgene betaald heb wat normaal is en niets teveel.
Alleen bij ernstige ziektes of gebreken (hij zegt het missen van arm, been enz.) is men bereid om uitzonderingen te maken!?

Mijn vraag is nu concreet aan u:
Heb ik teveel betaald en zo ja hoe kan ik dit bedrag, totaal 8.672 Ytl terug vorderen?

Mijn tweede vraag behelst de autoverzekering.
U geeft aan dat alleen de eigenaar in deze auto mag rijden plus familie in de eerste graad.
Is dat vrouw en kinderen met dezelfde naam?
Ook heb ik begrepen dat wanneer je bij de verzekeringsmaatschappij de namen opgeeft van degenen die ook in deze auto mogen rijden, zij ook verzekerd zouden zijn.
Klopt dit?

Ik hoop dat u mij kunt vertellen hoe bovenstaande nu precies in elkaar zit.
Bij voorbaat mijn dank voor uw reactie.

Vriendelijke groeten,
Nico van Lieshout


Beste Nico van Lieshout,

Jammer genoeg krijg ik meer van dit soort reacties naar aanleiding van mijn vorig artikel. In het artikel komt niet duidelijk naar voren dat de auto moet worden gefactureerd aan een buitenlands (in uw geval Nederlands) adres. Dit betekent dat u dan nog wel in Nederland ingeschreven moet staan. Het kan zijn dat sommige autodealers niet op de hoogte zijn van dit feit. U dient als buitenlander, voordat u de auto koopt, de verkoper hierop te attenderen zodat de auto (die hierdoor wordt ingevoerd) wordt gefactureerd aan uw adres in het buitenland.
Ook is het zo dat de verkopers NIET VERPLICHT zijn om de auto aan u zonder BTW en OTV te verkopen. Het is een dienst!

Dit betekent dat u niets te veel hebt betaald, het is alleen jammer dat u het betaald hebt. Dit bedrag kunt u niet terugvorderen. Een mogelijkheid is om de auto te verkopen aan een ander en een nieuwe te kopen, echter dit keer zonder BTW en OTV.

U moet niet vergeten dat auto's zonder BTW en OTV wel bepaalde nadelen hebben. Deze auto's dienen bijvoorbeeld bij vertrek uit Turkije achtergelaten te worden bij een douane instelling tenzij de autoeigenaar een werkvergunning heeft. Een ander nadeel is dat deze auto's niet verkocht kunnen worden aan Turken.

Voor de goede orde: niet ieder accountant, advocaat en autodealer is op de hoogte van de details en mogelijkheden die de wetgeving biedt. Het is overigens juist dat men u heeft gezegd dat een gehandicapt persoon (Turk of buitenlander) profijt kan hebben van bepaalde belastingtechnische mogelijkheden. Ook hier dient deze persoon aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Onder familie in de eerste graad verstaat de wetgever vrouw en kinderen met dezelfde achternaam. Wel bestaat de mogelijkheid dat de eigenaar van de auto een ander middels een notariele volmacht bevoegd kan laten verklaren om de auto te besturen.

Iedere verzekeringsmaatschappij heeft zijn eigen regeltjes. Ik zou u willen adviseren om uw verzekeringsmaatschappij hierover te raadplegen.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
mr. Ören