De werkvloer onder Corona

De werkvloer onder Corona

Print Friendly and PDF

Het is helaas een feit. De wereld kampt met een pandemie op grote schaal. Het blijkt te gaan om een onbekende virus, het SARS-CoV-2, ook wel het Corona virus genoemd, dat zich zeer snel verspreid van mens-op-mens en zelfs van materie op mens. Naast de behandeling en bestrijding van deze virus is ieder land bezig om de verspreiding ervan tegen te houden, dan wel te vertragen. Ook de Turkse overheid stelde noodgedwongen maatregelen in en adviseerde iedereen in zoverre dat mogelijk is om thuis te blijven. Sommige bedrijven zoals horeca gelegenheden, kapsalons, sport- en vertierplaatsen werden verplicht gesteld om de deuren te sluiten. Maar hoe staat het met de bedrijven die niet verplicht zijn? Uiteraard gaat de gezondheid van de mens, aldus de werknemer voorop. Maar wat betekent dit voor de werkvloer op de lange termijn? Welke maatregelen mag de werkgever treffen? Is de werkgever verplicht om het salaris door te betalen? Kan de werkgever overheidssteun verwachten? Wat houdt de financiële overheidssteun in?  

Aangepaste werktijden, werken op afstand of op oproepbasis

Bij overmacht situaties, zoals de huidige epidemie, mag de werkgever de arbeidsomstandigheden eenzijdig wijzigen. Men kan hierbij denken aan aangepaste werktijden of zelfs functies. De werkgever kan van de werknemer verlangen om bijvoorbeeld op afstand of op oproepbasis te gaan werken.  






Compensatiewerk 

Ook bestaat de mogelijkheid dat de werknemer betaald verlof krijgt, onder de voorwaarde dat de betreffende verlofdagen worden gecompenseerd binnen twee maanden nadat de dwingende redenen niet meer bestaan. De overheid heeft de wettelijke beperking van 2 maanden verhoogd naar 4 maanden. De compensatiewerkuren zijn wel beperkt met een maximum van 3 uur per dag. 


Opnemen Jaarlijks verlof

Een van de meest gangbare methode is het opnemen van de opgebouwde of de nog op te bouwen jaarlijkse verlofdagen. Arbeidsrechtelijk gezien heeft de werkgever het recht te bepalen wanneer gebruik wordt gemaakt van de wettelijke verlofdagen. De enige begrenzing die de werkgever heeft is dat de verlofdagen aaneengesloten dienen te worden verleend. Met wederzijds goedvinden zijn andere constructies mogelijk. 


Onbetaald verlof

Onbetaald verlof regeling kent geen grondslag in de Turkse Arbeidswet. Zolang partijen niet anders zijn overeengekomen, kan een werkgever van een werknemer of andersom niet verlangen dat hij onbetaald verlof opneemt. Mocht een werknemer worden verplicht om langer als een week onbetaald verlof op te nemen, mag de werknemer op gegronde redenen de arbeidsovereenkomst beëindigen. 


Doorbetalen van het salaris?

De Arbeidswetgeving voorziet niet in globale overmachtsituaties zoals die nu heerst. De enige bepaling die de Arbeidswet in deze voorschrijft is dat indien de werkzaamheden door dwingende redenen stilvallen, de uurloon van de werknemer gehalveerd kan worden voor een maximum van één week. 


Overheidssteun inzake loon en loonbelasting 

Het zijn ongekende tijden. De Corona virus bedreigt niet alleen de gezondheid van de mens, maar uiteindelijk ook zijn portemonnee. Want vooropstellend dat men gezond en wel deze epidemie overleefd, zal men nadat alles voorbij is terug willen keren naar een draaiende werkvloer. Maar hoe houdt de werkgever de business in een gezond balans als er geen of nauwelijks productie of afzetmarkt is? Om te zorgen dat er geen massale banenverlies ontstaat, liet de Turkse overheid weten dat ondernemingen en zelfstandige werkgevers op financiële steun ten behoeve van het personeel kunnen rekenen. 

Wat houdt deze financiële steun in ? 

Het betreft een financiële tegemoetkoming in loon en loonbelastinguitkering voor een periode van 3 maanden . Wel moet er sprake zijn van een arbeidstijdverkorting op de werkvloer. De aanvraag voor de financiële steun moet de werkgever digitaal indienen via de overheidsinstantie İŞKUR. 

De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van 60% over het gemiddelde dagelijkse brutoloon, berekend over de premie van de laatste twaalf maanden van de werknemer. De totale uitkering aan arbeidstijdenverkorting mag niet meer bedragen dan 150% van het bruto bedrag van het maandelijkse minimumloon.

Heeft u vragen of opmerkingen over uw arbeidsomstandigheden of wilt u hulp bij het aanvragen van de korte termijn financiële steun neem dan contact met ons op.