Het Zegelrecht als Belastingtoeslag

Het Zegelrecht als Belastingtoeslag

Print Friendly and PDF

De meeste buitenlanders zijn niet bekend met het betalen van zegelrechten als verplichtte belastingtoeslag bij het sluiten van overeenkomsten.

In het Turks wordt dit 'de damga vergisi' genoemd. Alle soorten overeenkomsten zijn eigenlijk hieraan onderworpen.

Deze regel kent meerdere vrijstellingen maar de belangrijkste vrijstelling die ik hier nader wil uitleggen is de overeenkomst ondertekend door twee natuurlijke personen.

Alle schriftelijke overeenkomsten, die geen betrekking hebben op commerciële, landbouwkundige of beroepsmatige activiteiten, aangegaan door twee natuurlijke personen zijn vrijgesteld van de zegelrechttoeslag. De uitzondering op deze vrijstelling is dat de toeslag alsnog zal worden geheven als het document bij een notaris dan wel bij een overheidsautoriteit bekend wordt gemaakt. De indiener van het document is verplicht om op dat moment de verplichte toeslag te betalen.  Ik zal deze uitzondering aan de hand van de volgende voorbeelden verduidelijken.

Stel; u verhuurt als een doorsnee burger uw vakantiewoning in Turkije. De huurovereenkomst die u afsluit met de huurder is in principe vrijgesteld van deze zegelrechttoeslag. Het wordt anders als u de huurovereenkomst als basis voor ontruiming van de woning of incasso van de huurpenningen bij de gerechtsdeurwaarder indient. Dan dient u alsnog de wettelijke toeslag bij de belastingdienst te betalen. De deurwaarder of de rechtbank zal u hiertoe verplichten.

Een ander voorbeeld is: een leenovereenkomst of een schuldovereenkomst. Een schuldovereenkomst tussen twee natuurlijke personen behoeft geen notariële legalisatie. Maar mocht je een overeenkomst bij de notaris willen legaliseren dan zal de notaris alsnog de wettelijke zegelrechttoeslag namens de belastingdienst in rekening brengen.

De wettelijke zegelrechttoeslag (anno 2015) voor overeenkomsten bedraagt 9.48 promille (0.948%) over het benoemd bedrag in de overeenkomst. Voor de huurovereenkomst is het 1.89 promille of te weten 0,189% over het totale huurbedrag voor de gesloten huurperiode.

Deze vrijstelling geldt alleen dus voor overeenkomsten zonder commerciële, landbouwkundige of beroepsmatige activiteiten aangegaan tussen natuurlijke personen. Natuurlijke personen of rechtspersonen die met beroepsmatige, commerciële of landbouwkundige activiteiten betrokken zijn bij het sluiten van overeenkomsten zijn niet vrijgesteld van deze regeling.

De aanneemovereenkomst is een duidelijk voorbeeld hiervoor; het laten bouwen van een onroerend goed in Turkije door een aannemer is niet vrijgesteld van de zegelrechttoeslag.

Zolang u niet bekend bent met de Turkse taal en de specifieke regels is het raadzaam om een erkend jurist raad te plegen voordat u een overeenkomst ondertekend.