Plannen om een vakantiewoning te kopen in Turkije? Denk aan uw consumenten rechten!

Plannen om een vakantiewoning te kopen in Turkije? Denk aan uw consumenten rechten!

Print Friendly and PDF

In deze editie ga ik dieper in op de mogelijkheden die de Wet op de Consumentenrechten biedt, mochten er onverhoopt problemen optreden gedurende of na de aankoop van uw (vakantie)woning. Stel bijvoorbeeld dat u een appartement koopt, maar zelfs na betaling van de aankoopsom krijgt u de Tapu (eigendomsbewijs) maar niet in handen. Of u heeft de Tapu in bezit maar al snel blijkt dat de opgeleverde woning gebreken vertoont. Of elementen die waren beloofd in brochure of advertentie blijken niet aanwezig te zijn .... Mits er aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan, kunnen al deze zaken worden uitgevochten voor de Consumentenrechtbank. Hierbij kunnen dan bijvoorbeeld afgifte van de Tapu, teruggave van geld, vermindering van de aankoopsom of naleving van de overeenkomst worden gevorderd.

Ik ben zelf de afgelopen tijd erg druk geweest met het openen van rechtzaken op basis van de de Wet Consumentenrechten. Rechtzaken gebaseerd op basis van deze wet verlopen vaak vlotter en goedkoper dan zaken aangespannen bij de algemene rechtbanken. Bovendien is mijn ervaring dat de rechten van de buitenlandse consument veel meer worden gewaarborgd. Een ander groot voordeel is dat men geen borgstellingen hoeft te storten bij de rechtbank om een conservatoir beslaglegging te verzoeken voor de woning in kwestie. Een conservatoir beslag betekent dat er een registratie bij de Tapu kantoor geschied opdat de tegenpartij die de woning op zijn naam heeft staan deze woning niet kan verkopen of vervreemden. Uiteraard dient uw situatie c.q. uw woningaankoop aan een aantal juridische eisen te voldoen opdat u daadwerkelijk beroep kunt doen op de Wet Consumentenrechten. Vandaar dat ik u adviseer om erop toe te zien dat u deze minimale eisen stelt bij uw woningaankoop in Turkije.

Ten eerste dient u als consument de woning aangekocht te hebben als woning of vakantiehuis. Voorts dient de verkopende partij de woning verkocht te hebben in de hoedanigheid van zijn bedrijfsuitvoering, dus met oogmerk handel. Dit kan een aannemer of een projectontwikkelaar zijn. Een aan-en verkoop tussen twee particulieren valt hier dus niet onder. Ten derde is het belangrijk dat u de koopovereenkomst notarieel hebt afgesloten.

Op deze laatste voorwaarde geldt een uitzondering. Als er tussen de aannemer en de grondeigenaar een notariële bouwovereenkomst bestaat, kunt u als consument alsnog gebruik kunt maken van de Wet op de Consumentenrechten, zonder dat u een notariële koopovereenkomst hebt. Bij het sluiten van een koopovereenkomst kunt u de verkopende partij hierna vragen. Zorg altijd om een kopie van deze overeenkomst voor uw eigen administratie naast die van uw eigen koopovereenkomst!

In sommige gevallen wordt de aanwezigheid van een notariële koopovereenkomst ook niet gezocht indien de verkopende aannemer zelf grondeigenaar is.

Indien u aan deze minimale vereisten voldoet, kunt u zich beroepen op de mogelijkheden van de Wet Consumentenrechten. Let hierbij op het volgende: Aangekochte goederen die niet voldoen aan de eigenschappen dan wel hoedanigheden die door de verkoper zijn medegedeeld, aangeduid dan wel aangegeven door middel van een brochure, reclame of advertentie aan de koper; dan wel niet voldoen aan de geuite verwachtingen van de consument welke bekend zijn bij de koper; dan wel aangekochte goederen die juridische, economische dan wel technische gebreken hebben, worden als gebrekkig goed betiteld.

De koper heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf het moment dat de woning aan hem is opgeleverd de zichtbare gebreken van het onroerend goed aan de verkoper schriftelijk mede te delen en hem hiervoor in gebreke te stellen.

Van belang verder is dat de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar met ingang van datum levering woning nog niet is voldaan.

Natuurlijk hoeft u er niet van uit te gaan dat u ooit problemen krijgt met de aankoop van uw vakantiewoning. Maar om in de toekomst meer leed te voorkomen, wil ik nogmaals het belang van een notariële koopovereenkomst met de verkopende partij benadrukken. Hoewel een notariële overeenkomst extra kosten met zich mee zal brengen, heeft het maken ervan, zoals ik u hierboven heb proberen uit te leggen, zeer belangrijke voordelen.