Schenking aan Kinderen

Schenking aan Kinderen

Print Friendly and PDF

Een schenking is een eenzijdige overeenkomst en een meerzijdige onverplichte rechtshandeling waarbij een vermogensdeel zoals geld of goederen wordt overgedragen aan een ontvanger zonder tegenprestatie, uit genegenheid of uit erkentelijkheid. Een schenking wordt ook wel gift of donatie genoemd.

Om fiscale redenen in het land van herkomst noopt de nodige woningeigenaar in Turkije zich te beraden over de schenkingsvoorwaarden aan zijn kinderen.

Het schenken van onroerend goed aan kinderen met of zonder behoud van vruchtgebruik is uiteraard ook in Turkije mogelijk. De procedure tot overdracht en levering op basis van schenking geschiedt op dezelfde wijze als de normale koop en levering van het onroerend goed. Voor de verkrijgende kinderen wordt een aanvraag tot overdracht bij het plaatselijke Tapu kantoor ingediend. De procedure duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Nadat de toestemming is verleend kan de akte tot schenking en levering bij het Tapu kantoor door de schenkende partij als de verkrijgende partij worden ondertekend. De meerderjarige kinderen kunnen uiteraard voor zichzelf ondertekenen. Bij minderjarige kinderen dienen beide ouders namens het kind de akte te ondertekenen.


Tapukosten*


De tapu leges bij schenking liggen hoger als bij verkoop. De tapu leges voor verkoop bedraagt anno 2013, 4% van de WOZ waarde. De tapu leges voor schenking bedraagt 5,94% van de WOZ waarde. De WOZ waarde wordt ieder jaar aan de hand van bepaalde criteria vastgesteld door de gemeente. De WOZ waarde kan door de eigenaar verkregen worden bij de afdeling onroerende zaken (emlak). Verder moet men rekening houden met de vaste leges, beëdigde vertaalkosten en kosten betreffende de aanvraagprocedure. Deze kosten worden gedeeltelijk bij aanvang van de procedure betaald, terwijl de leges ad 5.94% bij de daadwerkelijke voltrekking van de akte wordt voldaan.

Schenkbelasting
Schenkingen zijn onderhevig aan de Turkse Successiewet. De schenkbelasting wordt naar rato van een tarieftabel geheven over de WOZ waarde van het onroerend goed dat geschonken wordt. Voor een onroerend goed dat de WOZ waarde van 190.000TL niet overstijgt bedraagt de schenkbelasting 5%. Voor boven de 190.000TL maar onder 620.000 TL bedraagt dit 7.5%. Voor boven de 620.000TL maar onder de 1.560.000TL bedraagt dit 10%, etc.  Deze percentages zijn vastgesteld voor 2013.

Vrijstelling


De vrijstelling voor 2013 bij schenkingen bedraagt 3244,-TL ongeacht op welke grond de schenking plaatsvindt.

Hoewel het Tapu kantoor melding maakt van de schenkingsoverdracht bij de plaatselijke belastingdienst, stuurt de belastingdienst de verkrijgende-belastingplichtige niet automatisch een aangifte formulier toe. Het Turkse belastingsysteem werkt namelijk (nog) niet zo geavanceerd als in West Europa, maar ik verwacht binnen enkele jaren dat dit zal geschieden.

De verkrijgende-belastingplichtige dient de schenkoverdracht middels een individuele aangifte binnen 1 maand nadat de overdracht heeft plaatsgevonden te melden bij de plaatselijke belastingdienst. Na behandeling van de aangifte stelt de belastingdienst binnen twee weken de schenkbelasting vast opdat de betrokkene dit ter plaatse kan voldoen.

De betrokkene verkrijger heeft de keuze om wel of niet aangifte te doen op straffe van een geldboete.


* Wat een Tapu is kunt u verder lezen op onze uitgave "De geheimen van de Tapu"