Turks consumentenrecht

Turks consumentenrecht

Print Friendly and PDF


De reden dat men weinig gebruik maakt van het Turkse consumentenrecht is niet het feit, dat er geen goede wet en regelgeving hierover bestaat, maar dat de Turkse consument als koper van goederen zijn rechten en mogelijkheden in deze niet kent en ook niet hiervoor opkomt.

Ofschoon het consumentenrecht zowel op roerende als onroerende zaken van toepassing is komt het in praktijk zeer sporadisch voor, dat het onderwerp van discussie een aangekochte woning is.

De bedoeling van dit artikel is dan ook, om de Nederlandse dan wel de Belgische consument - koper van een woning - te informeren over de rechten en mogelijk-heden betreffende zijn onroerend goed aankoop. Uiteraard is een en ander ook van toepassing op aangekochte roerende zaken in Turkije (auto bijvoorbeeld) echter zijn de roerende zaken niet beperkt met de hieronder beschreven mogelijkheden.

De koper als consument heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf het moment dat de woning aan hem is geleverd zowel de zichtbare als verborgen gebreken van het goed aan de verkoper schriftelijk mede te delen en hem hiervoor in gebreke te stellen.
De consument heeft de keuze om hierna, onder opzegging van de overeenkomst, de aankoopsom terug te vragen, dan wel het recht het gebrek te laten herstellen, dan wel het goed door een ander goed te laten vervangen, dan wel in verhouding tot het gebrek verlaging van de aankoopsom te vragen, dan wel schadevergoeding te vragen indien sprake is van opgelopen schade. De verkoper dient te berusten in de keuze van de kopende consument.
Aangekochte goederen die niet voldoen aan de eigenschappen dan wel hoedanigheden die door de verkoper zijn medegedeeld, aangeduid dan wel aangegeven door middel van een brochure, reclame of advertentie aan de koper; dan wel niet voldoen aan de geuite verwachtingen van de consument welke bekend zijn bij de koper; dan wel aangekochte goederen die juridische, economische of technische gebreken hebben, worden als gebrekkig goed betiteld.

De hierboven aangegeven consumen-tenrechten zijn alleen en inzoverre van toepassing indien:

  • het goed een woning of vakantiehuis betreft
  • de koper in de hoedanigheid van consument koopt
  • de verkoper het goed verkocht heeft in de hoedanigheid van zijn bedrijfsuitvoeringmet het oogmerk van handel
  • de verjaringstermijn van 5 jaar met ingang van datum levering woning nog niet is verlopen
  • de koopovereenkomst door tussenkomst van de notaris is gesloten

Mocht de verkopende partij geen gehoor willen geven aan het verzoek van de consument/koper dan heeft de consument de mogelijkheid om zijn zaak aan een Consumentenrechtbank voor te leggen, dan wel een klacht in te dienen bij het College voor Consumentenrechten.

In bijna alle steden bestaat een College voor Consumentenrechten, ondergebracht bij de plaatselijke Kamer van Koophandel. De beslissingen van het College zijn bindend voor beide partijen.