Verplicht mediation bij consumentengeschillen

Verplicht mediation bij consumentengeschillen

Print Friendly and PDF

De alternatieve geschillen beslechting buiten de reguliere rechtbanksysteem bleek dermate succesvol in Turkije dat in opvolging van arbeidszaken, de mediationprocedure voor geschillen voortvloeiende uit consumentenzaken ook verplicht is gesteld per 28.07.2020.

Dit houdt in dat bij een consumentengeschil die meer beloopt dan 11.330,00 TL (drempelbedrag bepaald voor 2021) of die niet met geld kan worden bepaald, eerst een mediator moet worden ingeschakeld voordat men een rechtszaak kan aanspannen bij de consumentenrechtbank.

                                                                                        


De reikwijdte van mediation bij consumentengeschillen?

Ten eerste moet er sprake zijn van een consumenten koop of dienstverlening als zodanig bepaald bij de Consumentenwet. Hierbij kan men denken aan een geldvordering, een schadevergoeding dan wel een klacht uit koop, levering dan wel een dienstverlening. Bepalend is dat er sprake is van een consument aan de ene zijde en een partij die handelt met  commerciële doeleinden dan wel met winstoogmerk aan de andere zijde.   

Een regel is geen regel als er geen uitzonderingen erop zijn. De volgende geschillen vallen niet onder de reikwijdte van mediation verplichting bij consumentengeschillen;

  1. Geschillen die niet meer belopen dan 11.330,-TL en aldus behandelt moeten worden door een plaatselijke Consumenten Geschillen Commissie (drempelbedrag bepaald voor 2021)
  2. Bezwaarschriften tegen de beslissingen van deze Consumenten Geschillen Commissie
  3. Verzoekschriften betreffende voorlopige maatregelen  
  4. Verzoekschriften betreffende opschorting en/of belemmering van productie dan wel inleveren van goederen op de markt
  5. Geschillen voortvloeiende uit eigendomsrechten betreffende onroerende zaken

De rol van de mediator

Het bemiddelingsproces is vertrouwelijk. De onderhandelingen die tijdens dit proces worden gevoerd, kunnen niet openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de partijen.  De onderhandelingen en de bewijsvoering tijdens de onderhandelingen kunnen niet als bewijs in een rechtbankzaak worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen. De mediator kan niet als getuige worden opgeroepen of gehoord.

 

Het proces blijft van het begin tot eind vrijwillig. Als een van de partijen de onderhandelingen tijdens de mediation wil beëindigen is dat mogelijk. Er wordt een afsluitend rapport tot  beëindiging opgesteld. De mediator treedt op als een onpartijdige en onafhankelijke waarnemer bij de vergaderingen en zal de partijen niet onder druk zetten of oordelen.

Hoe ziet de bemiddelingsprocedure eruit

De betrokkene kan persoonlijk, dan wel door tussenkomst van zijn advocaat een willekeurige mediator kiezen of zich melden bij een mediation centrum waar een onafhankelijke mediator wordt toegewezen. De mediator dient gespecialiseerd te zijn in consumenten geschillen.

De gekozen of toegewezen bemiddelaar zorgt ervoor dat het verzoek tot mediation wordt overgebracht aan de tegenpartij en nodigt beide partijen uit voor een eerste bijeenkomst. Dit kan via de telefoon of zelfs online plaatsvinden. De contactgegevens van de partijen worden door het bureau aan de aangewezen mediator verstrekt.  De gekozen mediator verkrijgt de informatie van de betrokkene zelf of doet zelf onderzoek ernaar.

Partijen zijn normaliter vrij om wel of niet deel te nemen aan de eerste bemiddelingsvergadering die door de mediator wordt ingepland. Wel heeft de wetgever bepaalde financiële rechtsgevolgen verbonden aan het niet willen deelnemen aan de eerste bemiddelingsvergadering bij verplichte mediation.

De regel is dat degene die zonder geldige reden niet heeft willen deelnemen aan de eerste bemiddelingsvergadering, uiteindelijk wordt veroordeeld tot de reguliere rechtbankkosten ongeacht of die zaak in zijn voordeel wordt besloten of niet. Echter de consument is hoe dan ook uitgezonderd van het betalen tot de uiteindelijke proceskosten. 

Duur mediation

De mediator rondt de aanvraag af binnen 3 weken na de datum van opdracht. Deze termijn kan in verplichte gevallen door de mediator met maximaal een week worden verlengd.

Wanneer wordt de mediation procedure beëindigd

De mediation procedure wordt beëindigd, indien partijen;

      niet bereikbaar zijn,

      niet deelnemen aan de voorgestelde vergaderingen,

      tot een minnelijke schikking zijn gekomen,

      niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen.

De mediator maakt een schriftelijk verslag van de beëindiging middels een afsluitend rapport. Mochten partijen tot een schikking komen wordt tevens een akkoordbemiddelingsakte opgesteld en ondertekend. Mochten partijen niet tot een schikking zijn gekomen kan de verzoekende partij op basis van het afsluitend rapport alsnog opstappen naar de reguliere geschilbeslechting.

Overeenstemming tussen de partijen

In het geval dat partijen tot een minnelijke schikking komen, wordt door de mediator een  akkoordbemiddelingsakte opgesteld, die door alle partijen, inclusief de mediator wordt ondertekend. Deze akkoordbemiddelingsakte heeft geen executoriale titel. Mocht een van de partijen zijn afspraken niet na willen komen , dan kan de ander partij op basis van deze akkoordbemiddelingsakte, voorafgaand aan een incassoprocedure, een uitvoerbaarheidsverklaring verkrijgen van de vrederechter.

Bij geen overeenstemming 

Bij geen overeenstemming, kan de consument met het afsluitend rapport van de mediator een rechtbankzaak aanspannen tegen de commerciële partij. Het afsluitend rapport is een procedurele voorwaarde om een consumentenzaak bij de rechtbank aanhangig te maken.

De verjaringstermijn voor bij consumenten geschillen met betrekking tot roerende zaken of diensten betreft 2 jaar na oplevering.  De informatie, documenten en dossiervorming van de mediator is vertrouwelijk. Deze informatie kan niet gebruikt worden bij een rechtbankzaak, tenzij anders is overeengekomen.

Mediation kosten

Als de partijen via bemiddeling tot overeenstemming komen, wordt de bemiddelingsvergoeding van de mediator die over het overeengekomen bedrag wordt bepaald, in de regel gelijkelijk door de partijen betaald. Echter bij consumenten geschillen wordt het aandeel van de consument uit de begroting van het Ministerie van Justitie betaald in zoverre dat het honorarium niet meer mag bedragen dan twee uur.

Bij geen overeenstemming wordt de bemiddelingsvergoeding uit de begroting van het Ministerie van Justitie vergoed. De wettelijke mediation tarieven zijn bepalend in deze.

Voordelen van mediation

Mediation is een alternatieve manier van geschillen oplossen die het proberen waard is. Want de laagdrempeligheid en het gemak om meteen tot onderhandelen komen zorgt ervoor dat geschillen in een mediation procedure , vrijwillig dan wel verplicht, tegen lagere kosten en op korte termijn worden opgelost. Bovendien biedt mediation in tegenstelling tot het reguliere rechtssysteem een vreedzame oplossing. Het verleent uiteindelijk meer voldoening voor beide partijen op korte termijn.

Neem vrijblijvend contact met ons mocht u consumentengerelateerde problemen hebben of vragen over mediation. Er zijn meer oplossingen dan dat u denkt. Wij denken graag met u mee.