Verplichte bemiddelingsprocedure bij arbeidsgeschillen

Verplichte bemiddelingsprocedure bij arbeidsgeschillen

Print Friendly and PDF


Verplichte bemiddelingsprocedure bij arbeidsgeschillen

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten of in een situatie waarin gerede kans op een geschil bestaat waarbij een neutrale deskundige, de advocaat-mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Het doorlopen van een bemiddelingsprocedure is per 01.01.2018 verplicht gesteld voor alle vorderingen voortvloeiende uit arbeidszaken uitgezonderd vorderingen veroorzaakt door een arbeidsongeval dan wel een beroepsziekte. Met andere woorden, de eisende partij kan niet eerder met zijn vordering bij de rechtbank terecht, zolang hij niet een mediation procedure heeft gevolgd.

                                                                                   

De reikwijdte van mediation bij arbeidsgeschillen

Alle soorten vorderingen voortvloeiende uit geschillen tussen de werknemer en de werkgever,  welke relatie voortvloeit uit de wet dan wel de individuele of collectieve onderhandelingen zijn onderwerp van de verplichte mediation.  Denk maar aan: niet uitbetaalde transitievergoeding, schadevergoeding vanwege pesterij op het werkvloer, niet uitbetaalde overuren of vanwege ongegrond ontslag. Ook de vaststelling van een arbeidsrelatie met een werkgever of een verzoek tot herplaatsen van de werknemer op het werkvoer valt onder de reikwijdte van de verplichte mediation. Echter de uitzondering op de regel is dat de arbeidsgerelateerde schadevorderingen of de vaststellingen voortvloeiende uit een arbeidsongeval dan wel uit een beroepsziekte en /of regresvorderingen in deze geen onderwerp van de verplichte mediation zijn.

De rol van de mediator

Het bemiddelingsproces is vertrouwelijk. De onderhandelingen die tijdens dit proces worden gevoerd, kunnen niet openbaar worden gemaakt zonder toestemming van de partijen.  De onderhandelingen en de bewijsvoering tijdens de onderhandelingen kunnen niet als bewijs in een rechtbankzaak worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen. De mediator kan niet als getuige worden opgeroepen of gehoord.

Het proces blijft van het begin tot eind vrijwillig. Als een van de partijen de onderhandelingen tijdens de mediation wil beëindigen is dat mogelijk. Er wordt een afsluitend rapport tot  beëindiging opgesteld. De mediator treedt op als een onpartijdige en onafhankelijke waarnemer bij de vergaderingen en zal de partijen niet onder druk zetten of oordelen.

Hoe ziet de bemiddelingsprocedure eruit

De betrokkene kan persoonlijk dan wel door tussenkomst van zijn advocaat een willekeurige mediator kiezen of zich melden bij een mediation centrum waar een onafhankelijke mediator wordt toegewezen. De mediator dient gespecialiseerd te zijn in arbeidsgerelateerde zaken.

De gekozen of toegewezen bemiddelaar zorgt ervoor dat het verzoek tot mediation wordt overgebracht aan de tegenpartij, veelal de werkgever en nodigt beide partijen uit voor een eerste bijeenkomst. Dit kan via de telefoon of zelfs online plaatsvinden. De contactgegevens van de partijen worden door het bureau aan de aangewezen mediator verstrekt.  De gekozen mediator verkrijgt de informatie van de betrokkene zelf of doet zelf onderzoek ernaar.

Partijen zijn normaliter vrij om wel of niet deel te nemen aan de eerste bemiddelingsvergadering die door de mediator wordt ingepland. Wel heeft de wetgever bepaalde financiële rechtsgevolgen verbonden aan het niet willen deelnemen aan de eerste bemiddelingsvergadering bij verplichte mediation.

De regel is dat degene die zonder geldige reden niet heeft willen deelnemen aan de eerste bemiddelingsvergadering, uiteindelijk wordt veroordeeld tot de reguliere rechtbankkosten ongeacht of die zaak in zijn voordeel wordt besloten of niet. Mochten beide partijen verstek laten gaan bij de vergadering, dan draaien ze uiteindelijk op voor eigen proceskosten.

Duur mediation

De mediator rondt de aanvraag af binnen 3 weken na de datum van opdracht. Deze termijn kan in verplichte gevallen door de mediator met maximaal een week worden verlengd.

 Wanneer wordt de mediation procedure beëindigd?

De mediation procedure wordt beëindigd, indien partijen;

      niet bereikbaar zijn,

      niet deelnemen aan de voorgestelde vergaderingen,

      tot een minnelijke schikking zijn gekomen,

      niet tot een minnelijke schikking zijn gekomen.

De mediator maakt een schriftelijk verslag van de beëindiging middels een afsluitend rapport. Mochten partijen tot een schikking komen wordt tevens een akkoordbemiddelingsakte opgesteld en ondertekend. Mochten partijen niet tot een schikking zijn gekomen kan de verzoekende partij op basis van het afsluitend rapport alsnog opstappen naar de reguliere geschilbeslechting.

Overeenstemming tussen de partijen

In het geval dat partijen tot een minnelijke schikking komen, wordt door de mediator een  akkoordbemiddelingsakte opgesteld, die door alle partijen, inclusief de mediator wordt ondertekend. Deze akkoordbemiddelingsakte heeft geen executoriale titel. Mocht een van de partijen zijn afspraken niet na willen komen , dan kan de ander partij op basis van deze akkoordbemiddelingsakte, voorafgaand aan een incassoprocedure, een uitvoerbaarheidsverklaring verkrijgen van de vrederechter.

Bij geen overeenstemming 

Bij geen overeenstemming, kan de werknemer met het afsluitend rapport van de mediator een rechtbankzaak aanspannen tegen de werkgever. Het afsluitend rapport is een procedurele voorwaarde om een arbeidsgeschil bij de rechtbank aanhangig te maken.

De verjaringstermijn voor geldelijke vorderingen betreft 5 jaar.  Voor een verzoek tot herplaatsen van de werknemer op het werkvloer bedraagt 2 weken. De informatie, documenten en dossiervorming van de mediator is vertrouwelijk. Deze informatie kan niet gebruikt worden bij een rechtbankzaak, tenzij anders is overeengekomen.

Mediation kosten

Bij geen overeenstemming wordt de bemiddelingsvergoeding uit de begroting van het Ministerie van Justitie vergoed. De wettelijke mediation tarieven zijn bepalend in deze.

Als partijen via bemiddeling tot overeenstemming komen, wordt de bemiddelingsvergoeding van de mediator die over het overeengekomen bedrag wordt bepaald, gelijkelijk verdeeld tenzij partijen anders overeenkomen.

Voordelen van mediation

Mediation is een alternatieve manier van geschillen oplossen die het proberen waard is. Want de laagdrempeligheid en het gemak om meteen tot onderhandelen komen zorgt ervoor dat geschillen in een mediation procedure , vrijwillig dan wel verplicht, tegen lagere kosten en op korte termijn worden opgelost. Bovendien biedt mediation in tegenstelling tot het reguliere rechtssysteem een vreedzame oplossing. Het verleent uiteindelijk meer voldoening voor beide partijen op korte termijn.

Neem vrijblijvend contact met ons mocht u arbeidsgerelateerde problemen hebben of vragen over mediation. Er zijn meer oplossingen dan dat u denkt. Wij denken graag met u mee.