Verspoelde regeling betreffende illegaal verblijf in Turkije

Verspoelde regeling betreffende illegaal verblijf in Turkije

Print Friendly and PDF

Sinds april 2014 is met een wetswijziging de regels rondom illegaal verblijvende buitenlanders versoepeld. Een buitenlander verblijft illegaal in Turkije indien de wettelijk toegestane verblijfsperiode conform het visum of verblijfsvergunning is overschreden en hij het land binnen de gestelde termijn niet heeft verlaten, dan wel geen verlenging heeft aangevraagd.

Met de huidige wetswijziging wordt de goede wil van de illegaal verblijvende buitenlander beloond. De illegale buitenlander wordt geen toegangsverbod opgelegd indien hij op eigen initiatief het land verlaat onder betaling van de aangeslagen geldboete aan de douane. De hoogte van de geldboete wordt bepaald aan de hand van het aantal dagen van het illegaal verblijf in Turkije.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe regeling is dat bij de oude regeling een toegangsverbod van maximaal 5 jaar wordt opgelegd en bij de nieuwe regeling wordt volstaan met een overbruggingsperiode van 3 maanden. Een illegale buitenlander die op eigen initiatief het land verlaat krijgt geen toegangsverbod opgelegd maar heeft de mogelijkheid om na verloop van 3 maanden Turkije weer binnen te treden met een visum of verblijfsvergunning.

Deze overbruggingsperiode wordt buiten beschouwing gelaten indien de persoon een werkvergunning heeft/had aangevraagd en binnen deze overbruggingsperiode de aanvraag is/wordt gehonoreerd. Hij hoeft dan de 3 maanden niet af te wachten om Turkije alsnog te mogen betreden.

Belangrijk is dat een illegale buitenlander in Turkije op eigen initiatief het land verlaat. Indien de overheidsinstanties maatregelen treffen om de persoon in kwestie te deporteren ( het land uitzetten) riskeert deze persoon alsnog een toegangsverbod van maximaal 5 jaar. Zodra er sprake is van een bedreiging met betrekking tot de openbare veiligheid kan dit verbod verhoogd worden met maximaal 10 jaar.